Zapisy do klasy pierwszej na rok szkolny 2021/2022

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Rzeczycy uprzejmie informuje o zapisach do klasy pierwszej – na rok szkolny 2021/2022.

Zapisu należy dokonać osobiście w sekretariacie szkoły od 1 marca 2021 r. do 22 marca 2021 r. od poniedziałku do piątku , w godzinach 8:00 – 15:30.

Dokumenty, które należy złożyć do szkoły:
• Zgłoszenie Dziecka do Szkoły – druk do pobrania na stronie internetowej lub w szkole,
• Akt urodzenia dziecka,
• Numer PESEL dziecka,
• Inne dokumenty , oświadczenia.

Równocześnie przypominamy, że obowiązkiem rodziców lub prawnych opiekunów dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu jest dopełnienie czynności związanych z zapisem dziecka do szkoły.

Kryteria naboru:

1. Do szkoły przyjmuje się „z urzędu” kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoły.
2. W przypadku, gdy po przyjęciu kandydatów z obwodu są wolne miejsca w szkole Komisja Rekrutacyjna przeprowadza postępowanie rekrutacyjne na podstawie przyjętych przez szkołę kryteriów/ kolejność złożenia wniosku/.
3. Publikacja wyników naboru odbędzie nie później niż do 2 kwietnia 2021 r. poprzez zamieszczenie list osób przyjętych i nieprzyjętych do szkoły na tablicy ogłoszeń.
4. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal posiada wolne miejsca, przeprowadza się postępowanie uzupełniające, które kończy się z dniem ostatnim miesiąca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne. Postępowanie uzupełniające przeprowadza się na zasadach określonych w tym rozdziale.

Do pobraniaHarmonogram postępowania rekrutacyjnego

Do pobraniaZGŁOSZENIE DZIECKA DO SZKOŁY

Do pobraniaRegulamin rekrutacji 2021-2022