Wszystkie organy szkoły — Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski jednomyślnie podjęły decyzję o włączenie się do ogólnopolskiej kampanii  “Solidarni z Ukrainą”.
Działania będą skupione na akcji informacyjnej oraz pomocy rzeczowej (informacja w e-dzienniku).
Szkoła podjęła ścisłą współpracę z OSP w Grębocicach i tam zostaną przekazane dary zebrane w czasie szkolnej akcji charytatywnej.

Chwila jest historyczna, a bracia Ukraińcy w wielkiej potrzebie. Bądźmy solidarni i wytrwali!
/ Roman Kowalczyk – Dolnośląski Kurator Oświaty/
Tablica informacyjna na holu głównym