Zapisy do klasy pierwszej  na rok szkolny 2022/2023                                             

Dyrektor Szkoły Podstawowej  im. Kornela Makuszyńskiego  w Rzeczycy uprzejmie informuje o zapisach do klasy pierwszej  – na rok szkolny 2022/2023.

Zapisu należy dokonać osobiście w sekretariacie szkoły od 1 marca 2022 r. do 22 marca  2022 r.
od  poniedziałku  do  piątku, w  godzinach  800 –  1530.

Dokumenty, które należy złożyć do szkoły:

Równocześnie przypominamy, że obowiązkiem rodziców  lub   prawnych  opiekunów   dzieci podlegających   obowiązkowi  szkolnemu jest dopełnienie czynności związanych z zapisem dziecka do szkoły.

Kryteria   naboru:

 1. Do szkoły przyjmuje się „z urzędu” kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoły.
 2. W przypadku, gdy po przyjęciu kandydatów z obwodu są wolne miejsca w szkole Komisja Rekrutacyjna przeprowadza postępowanie rekrutacyjne na podstawie przyjętych przez szkołę kryteriów/ kolejność złożenia wniosku/.
 3. Publikacja wyników naboru odbędzie nie później niż do 4 kwietnia 2022 r. poprzez zamieszczenie  list osób przyjętych i nieprzyjętych do szkoły na tablicy ogłoszeń.
 4. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal posiada wolne miejsca, przeprowadza się postępowanie uzupełniające, które kończy się z dniem ostatnim miesiąca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne. Postępowanie uzupełniające przeprowadza się na zasadach określonych w tym rozdziale.

Harmonogram postępowania  rekrutacyjnego:

 1. Złożenie wniosku o przyjęciu do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków oraz kryteriów branych pod uwagę  w postepowaniu rekrutacyjnym – od 1 marca do 22  marca 2022 r.
  ( TERMIN POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO od 22 kwietnia 2022 r. do 29 kwietnia 2022 r.)
 2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków  o przyjęcie do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej  i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę  w postepowaniu rekrutacyjnym –  do 31 marca 2022 r.
  ( TERMIN POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO do 6 maja 2022 r.)
 3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – do 4 kwietnia 2022 r. godz. 15.00
  ( TERMIN POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO do 10 maja 2022 r. godz. 15.00)